កំណាព្យខ្មែរ

បទ៖ បថ្យាវត្ត

បទបថ្យាវត្តកើតនៅសម័យកាលទី១ ដែលមានពីរដំណាក់កាល៖ ដំណាក់កា […]