ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

បន្ទាយលង្វែក

បន្ទាយលង្វែក ជាវណ្ណកម្មចម្បងរបស់ព្រះបាទអង្គរាជាព្រោះតាំ […]

ការកសាងរាជធានីចតុមុខ

ព្រះបាទបរមរាជាចៅពញាយ៉ាត បានសោយរាជ្យនៅក្រុងអង្គរ១០ឆ្នាំ […]

កាលនៃប្រវត្តិរចនាបថសិល្បៈខ្មែរ

* រចនាបថសម័យមុនអង្គរ (ស.វទី៦-៨) – រចនាបថភ្នំដា (ស […]